Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jestem adwokat Anna Szczęsna-Mazur prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu (60-818) przy ul. Sienkiewicza 22/17, ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się NIP 7842518480 oraz numerem REGON 383686911.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się pod numerem telefonu +48 61 610 0316 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail kancelaria@mazur.legal.

Poniżej, zależnie od tego kim jesteś – znajdziesz wszystkie wymagane przez art. 13 i art. 14 GDPR informacje dotyczące ochrony Twoich danych. Ilekroć mowa o kancelarii, administratorze lub wykorzystywany jest przymiotnik dzierżawczy – chodzi oczywiście o adwokat Annę Szczęsną-Mazur.

jestem Klientem (w tym pro bono), kontrahentem, podwykonawcą lub ich pracownikiemjestem uczestnikiem postępowań prowadzonych przez kancelarię, ale nie jej Klientemjestem kontrahentem podmiotu reprezentowanego przez kancelarię lub jego pracownikiemjestem uczestnikiem szkolenia organizowanego przez kancelarię

SKĄD KANCELARIA MA MOJE DANE?

Jeśli sam nie udostępniłeś kancelarii swoich danych osobowych, to uzyskaliśmy je od Twojego pracodawcy lub kontrahenta. Niekiedy Twoje dane osobowe kancelaria może uzyskać ze źródeł publicznie dostępnych, np. ze strony internetowej Twojego pracodawcy. Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane – wystarczy napisać maila.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

 1. Prawidłowa realizacja umowy o świadczenie usług prawnych zawartych pomiędzy Tobą a kancelarią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR.
 2. Wykonanie obowiązków kancelarii wynikających z przepisów prawa takich jak obowiązki adwokata czy uiszczanie należności publicznoprawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR, art. 4 i 6 ustawy Prawo o adwokaturze, § 1 i § 8 ust. 2 regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach,
 3. Prawnie uzasadnione interesy kancelarii, na które składają się wykonywanie umowy zawartej z Twoim pracodawcą, obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach wygaśnięcia umowy oraz zapobieganie czynom zabronionym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym (odbiorcom) z kancelarią. Dzieje się to na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest praktyką zgodną z GDPR. Podmiotem, któremu ujawnimy Twoje dane osobowe są w szczególności:

 1. Web INnovative Software sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu (51-166) przy ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, KRS 0000342082, NIP 8982167294.
 2. dostawca pakietu Google Workplace, tj. Google LLC z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA).

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

Tak, ponieważ korzystamy z pakietu Google Workplace wykorzystującego infrastrukturę działającą na terytorium USA. Oznacza to, że przekazujemy Twoje dane do tzw. państw trzecich. Nie masz jednak powodów do obaw, ponieważ robimy to w sposób w pełni zgodny z przepisami prawa. Zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, dzięki temu staramy się zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Weź też pod uwagę, że Google Workplace jest jedną z najbezpieczniejszych usług w swojej klasie. Inne dostępne rozwiązania dostawców z Unii Europejskiej nie zapewniają, w naszej opinii, przyzwoitego poziomu bezpieczeństwa.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez różne okresy czasu, zależne od tego w jakim celu i jakie konkretnie dane zostały przez nas zebrane:

 1. przez czas obowiązywania umowy i następnie przez 3 lata, zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego – są to dane dotyczące roszczeń okresowych wynikających ze stosunków prawnych pomiędzy kancelarią a Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem;
 2. przez czas obowiązywania umowy i następnie przez 6 lat, zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego – są to dane dotyczące roszczeń wynikających ze stosunków prawnych pomiędzy kancelarią a Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem;
 3. przez 2 lata od wymagalności roszczeń, o których mowa w art. 751 pkt. 1 kodeksu cywilnego, powstałych w związku z wykonaniem umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy kancelarią a Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem – są to dane dotyczące zawarcia i wykonywania umowy zlecenie lub o świadczenie usług prawnych;
 4. przez 6 lat licząc od zakończenia rozpatrywania reklamacji wniesionej przez Ciebie – na podstawie przepisów tytułu XXI kodeksu cywilnego w zw. z art. 118 kodeksu cywilnego;
 5. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe – na podstawie art. 32 i 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – są to dane wymagane przez przepisy prawa podatkowego;
 6. przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – są to dane przetwarzane przez kancelarię w ramach wykonywania zawodu adwokata;
 7. do momentu Twojej śmierci na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu wykazania, że jesteś podmiotem, który przeniósł prawa autorskie na rzecz kancelarii, lub przez 6 lat licząc od dnia zbycia tych praw przez kancelarię na rzecz podmiotu trzeciego.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE?

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, przysługuje Tobie prawo odmowy ich podania. W takim przypadku jednak zawarcie umowy nie będzie możliwe (gdy jesteś kontrahentem) lub jej wykonanie może nie być możliwe lub być utrudnione (gdy jesteś pracownikiem).

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe przez kancelarię. Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

SKĄD KANCELARIA MA MOJE DANE?

Uzyskaliśmy je od naszego Mocodawcy (najczęściej Klienta) lub od organu państwa w toku postępowania przed nim prowadzonego. Niekiedy Twoje dane osobowe kancelaria może uzyskać ze źródeł publicznie dostępnych, np. ze strony internetowych lub od podmiotów trudniących się wywiadem gospodarczym czy detektywów. Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane – wystarczy napisać maila. Pamiętaj jednak, że w przypadkach, które wymagałyby od nas naruszenia tajemnicy adwokackiej będziemy zmuszeni odmówić. Mamy do tego prawo na podstawie art. 16a ustawy Prawo o adwokaturze.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

 1. Wykonanie obowiązków kancelarii wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków adwokata – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR, art. 4 i 6 ustawy Prawo o adwokaturze, § 1 i § 8 ust. 2 regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.
 2. Prawnie uzasadnione interesy kancelarii, na które składają się wywiązywanie ze zobowiąząń wobec podmiotów trzecich, obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach wygaśnięcia umowy oraz zapobieganie czynom zabronionym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym (odbiorcom) z kancelarią. Dzieje się to na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest praktyką zgodną z GDPR. Podmiotem, któremu ujawnimy Twoje dane osobowe jest w szczególności dostawca pakietu Google Workplace, tj. Google LLC z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA).

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

Tak, ponieważ korzystamy z pakietu Google Workplace wykorzystującego infrastrukturę działającą na terytorium USA. Oznacza to, że przekazujemy Twoje dane do tzw. państw trzecich. Nie masz jednak powodów do obaw, ponieważ robimy to w sposób w pełni zgodny z przepisami prawa. Zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, dzięki temu staramy się zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Weź też pod uwagę, że Google Workplace jest jedną z najbezpieczniejszych usług w swojej klasie. Inne dostępne rozwiązania dostawców z Unii Europejskiej nie zapewniają, w naszej opinii, przyzwoitego poziomu bezpieczeństwa.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – są to dane przetwarzane przez kancelarię w ramach wykonywania zawodu adwokata.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE?

Samodzielne podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, przysługuje Tobie prawo odmowy ich podania. W takim przypadku jednak kancelaria może nie być w stanie zidentyfikować Cię jako osoby biorącej udział w postępowaniu, co może wiązać się z niekorzystnymi konsekwencjami prawnymi.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe przez kancelarię. Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2

SKĄD KANCELARIA MA MOJE DANE?

Uzyskaliśmy je od naszego Mocodawcy (najczęściej Klienta) w imieniu którego działamy. Niekiedy Twoje dane osobowe kancelaria może uzyskać ze źródeł publicznie dostępnych, np. ze strony internetowych lub od podmiotów trudniących się wywiadem gospodarczym czy detektywów. Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane – wystarczy napisać maila. Pamiętaj jednak, że w przypadkach, które wymagałyby od nas naruszenia tajemnicy adwokackiej będziemy zmuszeni odmówić. Mamy do tego prawo na podstawie art. 16a ustawy Prawo o adwokaturze.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

 1. Wykonanie obowiązków kancelarii wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków adwokata – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR, art. 4 i 6 ustawy Prawo o adwokaturze, § 1 i § 8 ust. 2 regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.
 2. Prawnie uzasadnione interesy kancelarii, na które składają się wywiązywanie ze zobowiązań wobec podmiotów trzecich, obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach wygaśnięcia umowy oraz zapobieganie czynom zabronionym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym (odbiorcom) z kancelarią. Dzieje się to na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest praktyką zgodną z GDPR. Podmiotem, któremu ujawnimy Twoje dane osobowe jest w szczególności dostawca pakietu Google Workplace, tj. Google LLC z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA).

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

Tak, ponieważ korzystamy z pakietu Google Workplace wykorzystującego infrastrukturę działającą na terytorium USA. Oznacza to, że przekazujemy Twoje dane do tzw. państw trzecich. Nie masz jednak powodów do obaw, ponieważ robimy to w sposób w pełni zgodny z przepisami prawa. Zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, dzięki temu staramy się zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Weź też pod uwagę, że Google Workplace jest jedną z najbezpieczniejszych usług w swojej klasie. Inne dostępne rozwiązania dostawców z Unii Europejskiej nie zapewniają, w naszej opinii, przyzwoitego poziomu bezpieczeństwa.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez:

 1. 6 lat, zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego – są to dane dotyczące roszczeń mogących wyniknąć ze stosunków prawnych zachodzących pomiędzy kancelarią a Tobą lub reprezentowanym przez kancelarię podmiotem;
 2. 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – są to dane przetwarzane przez kancelarię w ramach wykonywania zawodu adwokata.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE?

Samodzielne podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, przysługuje Tobie prawo odmowy ich podania. W takim przypadku jednak kancelaria możemy nie być w stanie działać w imieniu naszego Klienta, ponieważ niebędziemy mieli możliwości aby np. Ciebie prawidłowo zidentyfikować.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe przez kancelarię. Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2

error 0xc0000032 wrong syntax content cannot be prepared