Ogólne Warunki Usług

Ogólne warunki usług świadczonych przez kancelarię adwokacką Anny Szczęsnej-Mazur w aktualnej wersji znajdują się tutaj.


Lista zmian OWU:

~ piąta wersja OWU z 2 października 2023 roku – wyciąg ze zmian:

 • zmiana kolejności niektórych punktów w celu zwiększenia przejrzystości i zachowania większej spójności treściowej poszczególnych zagadnień
 • wyjaśniono, że dla terminów zdefiniowanych pozostaje bez znaczenia, czy tekst OWU posługuje się nimi w liczbie pojedynczej, czy też mnogiej
 • doprecyzowano postanowienia dotyczące: zasad uwierzytelniania poczty e-mail, sposobu zabezpieczenia serwerów pocztowych i odpowiedzialności za nie, czasu reakcji na wiadomości, zasad przyjmowania zleceń w trybie pilnym i terminu rozpoczęcia biegu licencji
 • wprowadzono postanowienie wyjaśniające, w jakich terminach Klient jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi, a także, kiedy milczenie Klienta uprawnia do podjęcia dalszych prac wprowadzono postanowienie wyjaśniające zasady współpracy w przypadku posługiwania się przez obie strony trybem śledzenia zmian w udostępnianych dokumentach
 • wprowadzono postanowienie wyjaśniające skutki korzystania przez Klienta z własnych narzędzi informatycznych do przetwarzania dokumentów
 • dla przypadków, gdy nie ustalono czasu trwania licencji, OWU wprowadzają standard w postaci czasu trwania wynoszącego jeden rok od przekazania dokumentu
 • doprecyzowano, że wynagrodzenie przysługuje za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług
  wprowadzono zastępczy wskaźnik inflacji w przypadku wycofania wskaźnika obecnego
 • wyjaśniono, iż w przypadku rozliczania usług na podstawie stawki godzinowej, udostępniane będą zestawienia czynności, wraz ze wskazaniem, kiedy to nastąpi oraz zagwarantowaniem możliwości uzyskania wglądu do zestawienia czynności przez klienta na żądanie w dowolnym czasie
 • doprecyzowano, iż okresy rozliczeniowe dotyczą miesięcy kalendarzowych
 • doprecyzowano, że udostępnianie przez Klienta dokumenty powinny być podpisane
 • różne drobne poprawki językowe
 • różne drobne poprawki precyzujące

~ czwarta wersja OWU z 1 września 2023 roku — wyciąg ze zmian:

 • wyjaśniono czym jest czas reakcji na zlecenie i w jaki sposób może on zostać zmieniony
 • zmieniono stawkę referencyjną — pomimo wysokiej inflacji nie była zmieniania od 2021 r.
 • doprecyzowano sposób udzielania zleceń w trybie pilnym
 • doprecyzowano relację pomiędzy świadczeniem usług w trybie pilnym a świadczeniem usług w nocy i dni wolne od pracy
 • doprecyzowano zasady wypowiedzenia umów zawartych na czas określony

~ trzecia wersja OWU z 23 kwietnia 2021 roku — wyciąg ze zmian:

 • zmieniono adres kancelarii wskazany w dokumencie (kancelaria przeniosła swoją główną siedzibę z Krotoszyna do Poznania)
 • zwiększono czytelność i zrozumiałość postanowień poprzez usunięcie dotychczasowego podział systematyzującego na paragrafy – dotychczasowa sekwencja postanowień nie została zmieniona, dostosowano jedynie numerację poszczególnych punktów OWU i wynikającą z tego konieczność zmiany oznaczenia poszczególnych odwołań

~ druga wersja OWU z 13 maja 2020 roku — wyciąg ze zmian:

 • uproszczono nazwę dokumentu, zmieniając ją na Ogólne warunki usług świadczonych przez kancelarię adwokacką Anny Szczęsnej-Mazur
 • zastosowano nową identyfikację wizualną kancelarii
 • zmniejszono optyczny rozmiar OWU
 • poprawiono rozbieżności gramatyczne i językowe
 • zwiększono przystępność językową postanowień
 • zwiększono semantyczną jednoznaczność postanowień
 • dostosowano OWU do polskiego standardu prostego języka
 • dodano możliwość sporządzenia karty zlecenia adwokackiego doprecyzowującej zasady świadczenia usług i precyzyjnie określono podstawy współpracy (§ 2 ust. 1)
 • dodano postanowienia precyzujące przedmiot świadczonych usług (§ 2 ust. 3) i sposób świadczenia usług przez personel kancelarii (§ 2 ust. 4) – skutkuje to odpowiednim przesunięciem numeracji dalszych postanowień § 2 OWU
 • doprecyzowano obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej (§ 2 ust. 7)
 • doprecyzowano sposób ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przez personel kancelarii (§ 2 ust. 8)
 • doprecyzowano sposób rozliczania wynagrodzenia w przypadku usług szkoleniowych (§ 2 ust. 9)
 • zaktualizowano postanowienia dotyczące komunikacji przy użyciu narzędzi kryptograficznych, wskazując miejsce publikacji kluczy (strona internetowa kancelarii oraz serwis pgp.mit.edu Massachusetts Institute of Technology)
 • doprecyzowano sposób ustalania stawki godzinowej i ustalono stawkę w przypadku braku jej indywidualnego ustalenia (§ 3 ust. 2)
 • dodano klauzulę waloryzacyjną stawki godzinowej (§ 3 ust. 3) – skutkuje to odpowiednim przesunięciem numeracji dalszych postanowień § 3 OWU
 • doprecyzowano sposób pobierania opłat za dojazd (§ 3 ust. 6)
 • doprecyzowano sposób wysyłania faktur drogą elektroniczną (§ 3 ust. 7)
 • wprowadzono możliwość zawieszenia świadczenia usług i wypowiedzenia umowy przez kancelarię w przypadku braku płatności faktury przez Klienta (§ 3 ust. 9) – skutkuje to odpowiednim przesunięciem numeracji dalszych postanowień § 3 OWU
 • doprecyzowano zasady ponoszenia odpowiedzialności w przypadku ataku cybernetycznego na kancelarię lub wycieku danych z infrastruktury informatycznej kancelarii – skutkuje to odpowiednim przesunięciem numeracji dalszych postanowień § 4 OWU
 • rozszerzono zakres licencji udzielanej na wykorzystywanie elementów graficznych, słowno-graficznych lub wizualnych klienta przez kancelarią (§ 4 ust. 7)
 • doprecyzowano konsekwencje prowadzenia przez kancelarię bardziej proklienckiej praktyki niż ta wynikająca z OWU (§ 4 ust. 10) – skutkuje to odpowiednim przesunięciem dalszych postanowień § 3 OWU
 • dodano klauzule salwatoryjne (§ 4 ust. 11) – skutkuje to odpowiednim przesunięciem numeracji dalszych postanowień § 4 OWU
 • uściślono zasady powiadamiania o zmianie OWU (§ 4 ust. 13)

~ pierwsza wersja OWU z 1 lipca 2019 r. – opublikowana w dniu rozpoczęcia działalności przez kancelarię.