// O KANCELARII //

// Prowadz­imy skom­p­likowane, niesz­ablonowe i niety­powe sprawy wyma­ga­jące biegłej zna­jo­moś­ci infor­maty­ki.
// Doradza­my w obszarach prawnych wymogów cyber­bez­pieczeńst­wa, ochrony danych osobowych czy zarządza­nia włas­noś­cią intelek­tu­al­ną.
// Biegłe łączymy wiedzę prawniczą ze świet­ną zna­jo­moś­cią zagad­nień infor­maty­cznych.
// Świad­czymy usłu­gi na najwyższym poziomie mery­to­rycznym, zachowu­jąc jed­nocześnie zwin­ność i niesz­ablonowe pode­jś­cie typowe dla małej kancelarii.

Jesteśmy butikową kance­lar­ią adwokacką.//
Tworzymy rozwiąza­nia prawne najwyższej jakoś­ci. //
Spec­jal­izu­je­my się w obsłudze sek­to­ra ICT. //
Płyn­nie łączymy pra­wo z infor­matyką. //
Nasi klien­ci są z Unii Europe­jskiej, USA i Izraela. //

// SPECJALIZACJE //

// CYBERBEZPIECZEŃSTWO //
// TRANSFORMACJE CYFROWE //
// UMOWY WDROŻENIOWE W IT //
// OBSŁUGA WYCIEKÓW DANYCH //
// FORENSICS //
// INFORMATYKA ŚLEDCZA //
// CYBERESPIONAGE //
// DATA MINING //
// ZAGROŻENIA CYBERNETYCZNE //

// TAJEMNICE //
// KNOW-HOW //
// WROGIE PRZEJĘCIA //
// PRZEJĘCIA PRACOWNIKÓW //
// NAŚLADOWNICTWO KONKURENCJI //
// ZARZĄDZANIE RYZYKIEM //
// OCHRONA MARKI //
// OCHRONA WIZERUNKU //
// WYWIAD CYBERNETYCZNY //

// RODO //
// DANE OSOBOWE //
// DANE NIEOSOBOWE //
// USŁUGI ONLINE//
// GRY KOMPUTEROWE //
// NIEUCZCIWA KONKURENCJA //
// NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE //
// OCHRONA MARKI //
// OCHRONA WIZERUNKU //

// ZESPÓŁ //

// ANNA SZCZĘSNA-MAZUR //

// adwokat ∙ założy­ciel kance­larii //
// [email protected] //

// infor­maty­ka //
// postępowa­nia sporne //
// przestępc­zość kom­put­erowa //
// bada­nia due dil­li­gence // 
// wycie­ki danych //
// włas­ność intelek­tu­al­na //
// ochrona danych osobowych //
// nowe tech­nolo­gie //

// pol­s­ki ∙ ang­iel­s­ki //
// Od 2015 r. członek Okrę­gowej Rady Adwokack­iej w Poz­na­niu. //
// KLIKNIJ ABY CZYTAĆ WIĘCEJ //

Konrad M. Mazur//KONRAD M. MAZUR //

// infor­maty­ka //
// cyber­bez­pieczeńst­wo //
// trans­for­ma­c­je cyfrowe //
// umowy wdroże­niowe w IT //
// wycie­ki danych //
// tajem­nice //
// włas­ność intelek­tu­al­na //
// ochrona danych osobowych //
// reg­u­laminy i umowy //
// pol­s­ki ∙ ang­iel­s­ki ∙ niemiec­ki ∙ hisz­pańs­ki //
// Przy­go­towu­je rozprawę dok­torską doty­czącą ochrony tajem­nic na Wydziale Prawa i Admin­is­tracji UAM w Poz­na­niu. Wykład­ow­ca na stu­di­ach pody­plo­mowych z prawa ochrony danych na kilku renomowanych uczel­ni­ach. //
// KLIKNIJ ABY CZYTAĆ WIĘCEJ //

Kamil K. Wielewicki// KAMIL K. WIELEWICKI //

// rad­ca prawny ∙ dorad­ca podatkowy ∙ of coun­sel //
// pro­jek­towanie struk­tur kap­i­tałowych //
// obsłu­ga podatkowa pro­jek­tów IT //
// opty­mal­iza­c­ja podatkowa //
// aku­mu­lac­ja kap­i­tału //
// pra­wo autorskie //
// IP BOX //
// spół­ki prawa hand­lowego //
// pol­s­ki ∙ ang­iel­s­ki //
// Prowadzi blo­ga bez-pitu.pl, gdzie dzieli się — bez gra­ma kitu — swo­ją wiedzą o podatkach. //
// KLIKNIJ ABY CZYTAĆ WIĘCEJ //

// KONTAKT //

Kance­lar­ia Adwokac­ka Anna Szczęsna-Mazur
ul. Sienkiewicza 22/17 ∙ 60–818 Poznań
NIP 7842518480 ∙ REGON 383686911
📧 [email protected] (🔑 PGP)
📞 +48 61 61 00 316 (sekre­tari­at)
kance­lar­ia czyn­na w dni robocze w godz­i­nach 9:00–16:00